Prosjektet omfattar bygging av 1 km gang-og sykkelveg mellom Loen Skylift og Solvik for Vestland Fylkeskommune. Det skal også byggast 1 km ny kommunal tilkomstveg med fortau til Leitekvia, samt kommunale vegar og nytt kommunalteknisk VA-anlegg til nytt bustadfelt i Solvik. Dette medfører også 3 km med gatelysanlegg og kabelgrøft.