Vi har arbeidet med å grave og sprenge rørgate i ei lengde på 2440 meter på Røfsdalselva kraftverk. samt legging av GRP-rør. Rørgata skal gå frå kraftstasjonen på ca 16 m.o.h og opp til dam/inntak til Røfsdalselva på ca. 226 m.o.h. Det var testing av rørgata den 13. Mai, denne var tett og det blei feira med bløtkake.

På Helgåa kraftverk skal det graves og sprengast ut ei rørgate med lenge på 1260 meter, samt legging av rør. Kraftstasjonen skal plasserast med utløp rett ovanfor inntaktet til Røfsdalselva og gå opp til dam/inntak på ca 604 m.o.h. Dette arbeidet er veldig krevande med tanke på at det er veldig bratt. Det har blitt skoga og laga ein anleggsveg slik at man kjem seg opp på kryss av rørgata. Flott utsikt på toppen. 

Arbeidet skal stå ferdig hausten 2019