Legging av 1500 meter VA grøft, oppgradering av vegen Rystene. Oppgradere eksisterande lys og legge opp til nye veglys der det ikkje er dette frå før. Arbeidet går ut på mykje masseforflytting, legging av VA- leidninger og elektroarbeid.